Voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Swentibold Verhuur

Swentibold Verhuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14069121, hierna ook te noemen Gebruiker of Swentibold Verhuur.

Artikel 1 – Definities

Algemene Huurvoorwaarden: de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden.

Swentibold Verhuur: onder Swentibold Verhuur wordt verstaan de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Swentibold Verhuur.
Goederen: de producten, zaken, materialen en overige benodigdheden welke de Huurder volgens de Huurovereenkomst van Swentibold Verhuur huurt.

Huurder: onder Huurder wordt verstaan iedere partij die (mede) de opdracht geeft/geven tot het huren van Goederen, dienstverlening of het uitbrengen van een offerte.

(Huur)overeenkomst of opdracht: onder (huur)overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek waarbij Swentibold Verhuur zich jegens Huurder verbindt tot het in gebruike te verstrekken van een zaak of Goederen of een gedeelte daarvan en de Huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Swentibold Verhuur uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht

Zakelijke Klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Swentibold Verhuur aangaat dan wel aan wie aan Swentibold Verhuur een aanbieding doet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte of dienst waarop Swentibold Verhuur deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Het door Huurder zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere Voorwaarden van Huurder zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Swentibold Verhuur uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Slechts indien dat schriftelijk bij de overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige Voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Swentibold Verhuur en Huurder onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

7. IndienSwentibold Verhuur niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Swentibold Verhuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

8. Swentibold Verhuur is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Huurder besproken.

Artikel 3 – Aanbieding

1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

2. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Swentibold Verhuur hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail doorSwentibold Verhuur zijn bevestigd.

3. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum.

4. Elke doorSwentibold Verhuur opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

5. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bijSwentibold Verhuur bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Huurder bij de aanvraag.

6. Indien Huurder een aanbieding aanvaardt, behoudt Swentibold Verhuur het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Swentibold Verhuur en Huurder is voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De overeenkomst eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Huurder Swentibold Verhuur schriftelijk in gebreke te stellen. Swentibold Verhuur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

1. Alle prijzen en overige informatie op de website vanSwentibold Verhuur en in andere van Swentibold Verhuur afkomstige Goederen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2. Bij iedere overeenkomst dient de Huurder een borg aan Swentibold Verhuur te voldoen. De hoogte van de borg is afhankelijk van het te huren goed en staat op de website van Swentibold Verhuur gespecificeerd.

3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden, welke redelijkerwijs niet onder die vaste prijs kunnen vallen, worden de extra kosten separaat gefactureerd. Swentibold Verhuur zal Huurder hierover vooraf op de hoogte stellen.

4. Een verhoging van de prijzen en tarieven wordt schriftelijk aan Huurder medegedeeld. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft Huurder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit recht vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.

Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst

1. Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

1. Huurder dient de Goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften, overhandigd bij ophalen of aflevering van de Goederen, te behandelen.

2. Huurder dient Swentibold Verhuur te alle tijde toegang tot de goederen te verschaffen.

3. De Goederen blijven eigendom van Swentibold Verhuur . Het is Huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met Swentibold Verhuur . Huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van Swentibold Verhuur voor het gebruik door derden van de Goederen.

4. Huurder wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben ontvangen Swentibold Verhuur . wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben afgeleverd.

5. Huurder is gehouden volledige medewerking te verlenen en Swentibold Verhuur al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in dat:

a. bij aflevering van de Goederen minstens 1 persoon aanwezig dient te zijn en in staat dient te zijn om de medewerker(s) van Swentibold Verhuur te helpen;

b. er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de Goederen;

c. er geschikte aansluitmogelijkheden aanwezig zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de energie benodigd voor het gebruik van de Goederen;

d. het gewenste terrein c.q. de gewenste ruimte waar de Goederen geplaatst dienen te worden gelegen is binnen 50 meter van openbare weg, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

e. de Goederen door de medewerker(s) van Swentibold Verhuur in principe geplaatst worden in of op het gewenste terrein c.q. de gewenste ruimte, mocht echter blijken dat de Goederen niet kunnen worden geplaatst door belemmerende omstandigheden, smalle deuren-looppaden/trappen/ en andere obstakels leveren de medewerker(s) van Swentibold Verhuur af tot aan het betreffende obstakel en dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat de Goederen op de gewenste plaats komen. Het niet kunnen plaatsen van Goederen op de gewenste locatie door onze medewerker(s) geeft geen recht tot annulering van de overeenkomst.

f. de Goederen na het einde van de huurperiode op de overeengekomen locatie worden geretourneerd aanSwentibold Verhuur , waarbij de Goederen naar het oordeel van Swentibold Verhuur schoon en correct verpakt aangeleverd dienen te worden. Indien Swentibold Verhuur van mening is dat de Goederen niet schoon of niet correct verpakt aangeleverd zijn, zullen de schoonmaak- danwel herinpakkosten, verrekend worden met de door Huurder betaalde borg danwel separaat aan Huurder gefactureerd worden.

6. Indien Huurder niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het vorige lid, houdt Swentibold Verhuur zich het recht voor geen uitvoering aan de overeenkomst te geven doch wel de volledige factuur in rekening te brengen.

7. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Swentibold Verhuur het recht om derden in te schakelen.

8. Voor zover door Swentibold Verhuur bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Huurder en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Swentibold Verhuur is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Swentibold Verhuur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Huurder te aanvaarden. Niet alleen Swentibold Verhuur , maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Huurder op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

9. Huurder vrijwaart Swentibold Verhuur tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Swentibold Verhuur gegeven opdracht.

10. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan de Goederen of personen welke in verband staan met de uitvoering van de opdracht, schade toe, dan is de derde zelf aansprakelijk.

11. Swentibold Verhuur behoudt zich het recht voor, het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

12. Houdt Huurder na het einde van de huurperiode de Goederen onrechtmatig onder zich, dan kan Swentibold Verhuur over de tijd dat hij het gehuurde mist, een vergoeding vorderen gelijk aan de huurprijs, onverminderd, indien zijn schade meer dan deze vergoeding bedraagt, zijn recht op dit meerdere.

Artikel 7 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Swentibold Verhuur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Swentibold Verhuur niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: brand, vorst- , water- of stormschade, ander natuurgeweld, staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Swentibold Verhuur ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Swentibold Verhuur niet veilig kunnen plaatsen van de Goederen, niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Huurder.

2. Indien Swentibold Verhuur als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Swentibold Verhuur en indien de periode langer duurt dan één maand gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

3. In dit geval van overmacht is Huurder niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

4. In geval van overmacht behoudt Swentibold Verhuur het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

5. Indien in het geval van overmacht Huurder de overeenkomst beëindigt, is Huurder verplicht om een geldsom te betalen aan Swentibold Verhuur , bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Swentibold Verhuur gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 8 – Annulering en beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtgever / huurder kan kosteloos annuleren tot achtentwintig werkdagen voordat uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt. Ingeval van annulering van de overeenkomst door opdrachtgever binnen achtentwintig werkdagen dan gelden de volgende twee opties:
​​ 1- Opdrachtgever / huurder betaalt 50% van het totale factuurbedrag en koopt op deze wijze de reservering af.

Artikel 9 –Naamsvermelding en social media code

1. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk vanSwentibold Verhuur openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

2. Swentibold Verhuur mag de namen van haar Huurders op haar website vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of Huurder hiertegen principieel bezwaar heeft en dit bezwaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien Huurder een uiting over Swentibold Verhuur doet in of op een publicatie, website, social media of overige media, dient Huurder zich te houden aan de volgende richtlijnen vanSwentibold Verhuur :

a. Transparantie; Huurder dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.

b. Respect; indien Huurder namens of over Swentibold Verhuur publiceert, dient hij hiervoor uitdrukkelijke aantoonbare toestemming van Swentibold Verhuur verkregen te hebben.

c. Verantwoordelijk; Huurder dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.

d. Professioneel; Huurder handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Huurder behouden wordt.

e. Zekerheid; bij twijfel dient Huurder Swentibold Verhuur te raadplegen.

f. Bewustzijn; Huurder dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder

1. De aansprakelijkheid en verplichtingen van Huurder, zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, vangen aan zodra de Goederen aan Huurder ter beschikking zijn gesteld.

2. Aan de Goederen mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Amuserent geen bewerkingen worden verricht.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade of buitengewone vervuiling welke gedurende de duur van de overeenkomst aan de Goederen mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van Huurder en ongeacht of er sprake van overmacht zou kunnen zijn.

4. Huurder is jegens Swentibold Verhuur op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.

5. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de Goederen door hem dan wel door derden.

6. Huurder vrijwaartSwentibold Verhuur voor alle boetes en transacties die aan Swentibold Verhuur mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de duur van de overeenkomst gepleegde overtredingen.

7. Indien Huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de Goederen tijdens de duur van de overeenkomst dan is Swentibold Verhuur voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft Huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.

8. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Huurder, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de Huurder, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Huurder als natuurlijk persoon.

9. Huurder is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Swentibold Verhuur verstrekte informatie.

10. Swentibold Verhuur kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Swentibold Verhuur

1. Swentibold Verhuur is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Swentibold Verhuur .

2. In dat geval is Swentibold Verhuur slechts aansprakelijk voor directe schade. Swentibold Verhuur is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Swentibold Verhuur bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Swentibold Verhuur bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, Goederen of andere zaken, geen uitgezonderd.

3. Swentibold Verhuur is ten aanzien van Consumenten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

4. Voor schade voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de Goederen, gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschriften of anders dan waarvoor de zaak bestemd, is Swentibold Verhuur nimmer aansprakelijk.

5. Indien er voor Swentibold Verhuur op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Huurder heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Amuserent, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Swentibold Verhuur in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

6. Indien de verzekeraar Swentibold Verhuur niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Swentibold Verhuur beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Schade waarvoor Swentibold Verhuur op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Huurder deze onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Swentibold Verhuur , tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

8. Swentibold Verhuur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Swentibold Verhuur is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

9. Swentibold Verhuur is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12 – Betaling

1. Tenzij tussen Huurder en Swentibold Verhuur schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige factuur op de uiterste vervaldatum zoals vermeld op de factuur van Swentibold Verhuur te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL of bank overschrijving

2. De borg word contant voldaan worden.

3. Indien er contant dient te worden betaald, dan wordt nadrukkelijk door Swentibold Verhuur aangegeven. Dit kan het geval zijn bij “last-minute” reserveringen.

4. Swentibold Verhuur is niet verplicht uitvoering aan de overeenkomst te geven zolang Huurder de factuur niet voldaan heeft.

5. Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen, indien een betalingsverplichting voortvloeit uit deze Algemene Huurvoorwaarden of indien een betalingsverplichting voortvloeit uit een wettelijke plicht, zal de betalingstermijn maximaal 14 dagen bedragen.

6. Swentibold Verhuur kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Huurder kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

9. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Huurder of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

10. Swentibold Verhuur is, in gevallen als in lid 9 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Huurder. Hetgeen Huurder op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

Artikel 13 – Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Swentibold Verhuur en haar Huurders zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Swentibold Verhuur en Huurder mocht ontstaan, kennis te nemen.